หน้าแรก

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ในโครงการวิจัย รายการเลเซอร์สแกนเนอร์

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ในโครงการวิจัย

จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารที่ทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 25 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,570 ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสาร ทำความสะอาดลงประกาศ


ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุเพื่อบริการหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ในการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเงินรายได้ ประจำปี 2558 

11. เอกสารลงประกาศ 600,000 บาท เงินรายได้ ‎‎‎‎(งบกลาง)‎‎‎‎ประกาศสอบราค่ซื้อครุภัณฑ์รายการ เซนเซอร์สแกนแบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราค่ซื้อครุภัณฑ์รายการ เซนเซอร์สแกนแบบเลเซอร์

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิศวกรรมโยธา

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุฝึกของนักศึกษาภาควิศวกรรมโยธา


ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 17 รายการ ครั้งที่2ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอน ศูนย์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำนวน 33 รายการ

สอบราคาจัดซื้อพัสดุศูนย์ CNC